PRAESENTATIONEN NOMINATIV  AKKUSATIV  DATIV UND GENITIV