PRAESENTATIONEN NOMINATIV  AKKUSATIV
DATIV GENITIV