PRAESENTATIONEN NOMINATIV  AKKUSATIV
DATIV  GENITIV