PRAESENTATIONEN NOMINATIV AKKUSATIV
DATIV  GENITIV